Mugės dalyvio pareigos

Išrašas
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos  „Klaipėdos šventės"
direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. (1.5) 6

JŪROS ŠVENTĖS MUGĖS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

IV. MUGĖS DALYVIO PAREIGOS
 
17. Mugės dalyvis privalo:
 
17.1.prekiauti (teikti paslaugas) tik leidime nurodytomis prekėmis (paslaugomis);
 
17.2. nuolatos prekybos vietoje turėti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą prekybai Mugėje;
 
17.3. savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų;
 
17.4. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) leidimo prekybai kitiems asmenims;
 
17.5. prekybos vietą palaikyti švarią visos Mugės laiku ir po jos;
 
17.6. pasibaigus veiklos terminui, sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus Organizatoriaus įgalioto asmens pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius;
 
17.7. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimų;
 
17.8. į Mugės teritoriją įvažiuoti tik prieš pradedant prekybą ar pasibaigus prekybai išsikrauti prekes ar išvežti prekes;
 
17.9. nelaikyti transporto priemonės Mugės teritorijoje prekybos metu;
 
17.10. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą ir prekybos vietoje būti blaivus;
 
17.11. pasirūpinti pats reikalingomis priemonėmis prekybai (elektra, vandeniu ir kt.);
 
17.12. sumokėti rinkliavos mokestį už leidimą prekybai (paslaugų teikimui);
 
18. Mugės dalyviai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.

VI. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
19. Mugės dalyvių veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
 
20. Mugės dalyvis, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.
 
21. Organizatorius vykdys prekiautojų kontrolę dėl prekybos vietos įrengimui keliamų reikalavimų, prekybos vykdymo vietos, užimamo ploto dydžio, ribų, parduodamų prekių asortimento atitikimo nurodytam Prašyme ir pan.
Kontrolės vykdymo būdai: žodinis įspėjimas (pastaba), pažeidimų akto surašymas, pažeidimų fiksavimas vaizdo priemonėmis.
Prekiautojas, gavęs iš organizatorių žodinį įspėjimą (pastabą) apie nustatytą pažeidimą, privalo pašalinti pažeidimą per organizatorių nurodytą terminą. Prekiautojui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytus pažeidimus, surašomas pažeidimų aktas ar pažeidimas fiksuojamas vaizdo priemonėmis.
Nustatyti pagal surašytus pažeidimų aktus ar fiksuotomis vaizdo priemonėmis šios tvarkos nuostatas pažeidę prekiautojai neteks galimybės sekančiais metais teikti Prašymą ir prekiauti Šventės Mugėje.
 
22. Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
23. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės" direktoriaus įsakymu.
____________________________________