Reklama Jūros šventėje 2017

 
INFORMACIJA NORINTIEMS TEIKTI IŠORINĖS REKLAMOS PASLAUGAS
JŪROS ŠVENTĖS 2017 METU

Norinčių teikti išorinės reklamos paslaugas Jūros šventėje (toliau Renginyje) 2017 m. liepos 28-30 dienomis Klaipėdos m., prašymai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą priimami nuo 2017 metų gegužės 15 d.
Norinčių teikti išorinės reklamos paslaugas prašymo forma (atsisiųsti)
 
IŠORINĖS REKLAMOS PASLAUGOS TEIKIMO JŪROS ŠVENTĖJE TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Išorinės reklamos paslaugos teikimo Jūros šventėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendras išorinės reklamos teukimo sąlygas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose reikalavimus
2. Šios Tvarkos privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, teikiantys išorinės reklamos paslaugas Jūros šventės renginio metu. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.
3. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės".
3.2. Reklamos paslaugos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis reklamos gamintojo, reklamos skleidėjo ar (ir) reklamos tarpininko paslaugas.
3.3. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, oro balionai, transporto priemonės ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.
3.4. Vietinė rinkliava – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;
3.5. Reklamos plotas – plotas ar erdvė išorinės reklamos turiniui skleisti.
3.6. Leidimas – nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam / juridiniam asmeniui įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto Jūros šventės renginio metu.
3.7. Prašymas išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Prašymas) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui;
3.8. Renginio teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos viešoji vieta, kurioje organizuojama Jūros šventė.
3.9. Reklamos vykdymo vieta – Jūros šventės renginio teritorijos schemoje pažymėta vieta, kurioje Reklamos paslaugos teikėjas gali įrengti išorinę reklamą.
3.10. Schema – paslaugų teikimo vietų išdėstymas Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje.
 
II. LEIDIMUI ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI
 
4. Asmuo, norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, Organizatoriui pateikia Organizatoriui pateikia šiuos dokumentus: nustatytos formos prašymą ir veiklos vykdymui reikalingų dokumentų (individualios veiklos vykdymo pažymos, verslo liudijimo, įmonės pažymėjimo ar valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo) kopijas elektroniniu paštu: prekyba@jurossvente.lt., paštu ar asmeniškai į Organizatoriaus biurą adresu: Šaulių g. 32-5, 92231 Klaipėda. Žodinė informacija teikiama tel. 8 46 400 302; mob.+370 616 03317.
5. Kartu su Prašymu pateikiamas išorinės reklamos spalvinis ir (ar) grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus, brėžinius ar eskizus).
 
III. LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA

6. Organizatorius atrenka Reklamos paslaugos teikėjus ir paskirsto vietas reklamos teikimui Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje pagal patvirtintą paslaugų teikimo vietų išdėstymo schemą.
7. Už leidimo įrengti išorinę reklamą Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje mokama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-277 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo nustatyta rinkliava.
8. Vietinė rinkliava mokama į Organizatoriaus nurodytą banko sąskaitą.
9. Reklamos paslaugos teikėjui sumokėjus vietinę rinkliavą ir pateikus patvirtinimą apie sumokėtą rinkliavą (mokamąjį banko pavedimą arba mokėjimo kvitą), išduodamas leidimas įrengti išorinę reklamą Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje.
10. Reklamos paslaugos teikėjui įsigijus leidimą ir atsisakius ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu, rinkliava negrąžinama.
 
IV. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI
 
11. Rinkliavos dydis iki 3 m² reklamos ploto – 177 Eur už visą reklaminį plotą, už daugiau kaip 3 m² reklamos ploto – 290 Eur už visą reklaminį plotą.
 
V. REKLAMOS PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS
 
12. Reklamos paslaugos teikėjo pareigos:
12.1. sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą;
12.2 gauti leidimą įrengti išorinę reklamą Jūros šventės renginio metu;
12.3. paslaugos teikimo vietoje turėti leidimą, veiklos vykdymo dokumentą;
12.4. paslaugą teikti tik leidime nurodytu darbo laiku ir nurodytoje vietoje;
12.5. savavališkai nekeisti paslaugos teikimo vietos, dydžio, ribų;
12.6. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) leidimo kitiems asmenims;
12.7. į paslaugos teikimo vietą su transporto priemone įvažiuoti tik tada, kai nevyksta masiniai renginiai, kai būtina išsikrauti ar pasikrauti įrangą ar prekes, ir tik turint Organizatoriaus išduotą leidimą autotransporto priemonei;
12.8. elektros tiekimo klausimus spręsti tiesiogiai su elektros tiekėjais;
12.9. paslaugos teikimo vietą palaikyti švarią viso Jūros šventės renginio metu;
12.10. pasibaigus darbo laikui, sutvarkyti paslaugos teikimo vietą. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius;
12.11. Reklamos paslaugos teikėjas, projektuodamas, įrengdamas, naudodamas ir išardydamas išorinę reklamą, turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir išorinės reklamos įrengimo tipinėmis taisyklėmis.
 
VI. ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
 
13. Organizatorius privalo:
13.1. organizuoti Jūros šventės renginį 2017 m. liepos 28-30 dienomis Klaipėdos m.;
13.2. skelbti informaciją apie Jūros šventės renginį Lietuvos žiniasklaidoje, internete;
13.3. išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje tik sumokėjus rinkliavą;
13.4. užtikrinti viešąją tvarką Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;
13.5. įrengti renginių teritorijoje higienos taškus – tualetus, vandens talpas, šiukšlių surinkimo konteinerius.

VII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
 
14. Organizatorius vykdys Reklamos paslaugos teikėjų veiklos kontrolę dėl išorinės reklamos įrengimui keliamų reikalavimų, užimamo ploto dydžio ir pan.
Kontrolės vykdymo būdai: žodinis įspėjimas (pastaba), pažeidimų akto surašymas, pažeidimų fiksavimas vaizdo priemonėmis.
Reklamos paslaugos teikėjas, gavęs iš Organizatoriaus žodinį įspėjimą (pastabą) apie nustatytą pažeidimą, privalo pašalinti pažeidimą per Organizatoriaus nurodytą terminą. Per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų, Reklamos paslaugos teikėjui surašomas pažeidimų aktas arba pažeidimas fiksuojamas vaizdo priemonėmis.
Reklamos paslaugos teikėjai, pažeidę šios tvarkos aprašą (surašyti pažeidimų aktai ir (ar) pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis) neteks galimybės sekančiais metais teikti paslaugas Jūros šventėje.
15. Reklamos paslaugos teikėjų veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Reklamos paslaugos teikėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus.
17. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės" direktoriaus įsakymu.