VšĮ „Klaipėdos šventės“, Turgaus g. 22–8, Klaipėda
8 46 400 300

DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

PRIVATUMO PRANEŠIMAS DUOMENŲ SUBJEKTAMS APIE PRIVAČIŲ DUOMENŲ RINKIMĄ IR SAUGOJIMĄ

Aiškiai ir skaidriai pateikiame Jachtos „Lietuva“ kelionės per Baltijos jūros uostus atrankoje tapti įgulos nariu taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šias taisykles taikome tais atvejais, kai pateikiate atrankai užpildytas įgulos nario anketas su asmeniniais duomenimis. Šios taisyklės taip pat skirtos informuoti Jus ir apie kitas Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ tvarko privačių asmenų pateiktus duomenis automatiniais ir neautomatiniais būdais šiais tikslais:

 • Jachtos „Lietuva“ įgulos narių registravimui, kelionės dokumentų parengimui.

KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI?

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • Duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data, adresas, užsiėmimas, buriavimo patirtis, spec. poreikiai, el. pašto adresas;
 • Plaukimo etapas;
 • Motyvacija dalyvauti atrankoje;

KOKIAIS PAGRINDAIS GALI BŪTI RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų sutikimas – pagrindas, kuriuo Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ gali tvarkyti asmens duomenis. Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS?

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 31 d., arba iki atrankos pabaigos, jeigu duomenų subjektas nebuvo atrinktas į įgulos narius. ilgiau jeigu tai numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

KAM VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ TEIKIA AR GALI TEIKTI ASMENS DUOMENIS?

 • Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis įgulos sąrašų sudarymui, informacinių technologijų įmonės, asmenys, kurie duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą);
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • Buriavimo klubui „Ostmarina“ plaukimui organizuoti;
 • Įgulos  atrankos komisijai;
 • Priimančių uostų „Baltic sail“ organizacijos atstovams;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Surinktus duomenis atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Viešąją įstaigą „Klaipėdos šventės“ su prašymu suteikti informaciją apie Viešojoje įstaigoje „Klaipėdos šventės“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į Viešąją įstaigą „Klaipėdos šventės“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Viešąją įstaigą „Klaipėdos šventės“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Viešąją įstaigą „Klaipėdos šventės“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
  • raštu – el. paštu: info@jurossvente.lt;
  • žodžiu – telefonu (8 46) 40 03 00;
  • raštu – adresu: Turgaus g. 22-8, 91249 Klaipėda;
  • atvykus į mūsų biurą.

Nepavykus išspręsti klausimo su Viešąja įstaiga „Klaipėdos šventės“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIO PRANEŠIMO PAKEITIMUS?

Keičiantis teikiamoms paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti http://jurossvente.lt/ svetainėje, kurioje rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą http://jurossvente.lt/ svetainėje.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Kviečiame Jus kreiptis į Viešąją įstaigą „Klaipėdos šventės“ dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu: info@jurossvente.lt;
 • žodžiu – telefonu (8 46) 40 03 00;
 • raštu – adresu: Turgaus g. 22-8, 91249 Klaipėda;
 • atvykus į mūsų biurą.

———-

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.