VšĮ „Klaipėdos šventės“, Turgaus g. 22–8, Klaipėda
8 46 400 300

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO 2019 MUGĖJE

Laivų parado mugės organizavimo vietos ir laikas:

 • gegužės 18 d. nuo 10.00 val. iki 22.00 val. ir gegužės 19 d. nuo 9.00 val. iki 20.00 val. skverai prie skulptūros „Žvejys“ ir prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ (2 dienos);
 • gegužės 18 d. nuo 11.00 val. iki 22.00 val.  Karlskronos a. ir nuo 16 val. iki 23 val. Kruizinių laivų terminalas.

Pirmumas suteikiamas asmenims, turintiems:

 1. Tautinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiens tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais.
 2. Liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus ir prekiaujantiems dailiųjų amatų ir tautodailės dirbiniais;
 3. Sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą ir prekiaujantiems savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais.

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ PREKIAUTI ARBA TEIKTI PASLAUGAS (pdf)

I. PAGRINDINĖS MUGĖS ORGANIZAVIMO NUOSTATOS

 

 1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.
 2. Mugė – tai vienas iš Klaipėdos laivų parado renginių, kuriame vykdoma prekyba tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais, smulkių amatininkų gaminiais, maisto produktais, kitomis prekėmis ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių – prekystalių, vežimėlių, stalų ir pan.
 3. Mugės planas (schema) – tai renginių teritorijoje išskirta zona, kurioje vizualiai pavaizduotas Mugės prekybos ar paslaugų teikimo vietų išdėstymas.
 4. Mugės dalyvis – tai fizinis ar juridis asmuo, sumokėjęs dalyvio mokestį bei vietinę rinkliavą ir prekiaujantis ar teikiantis paslaugas Mugėje.
 5. Prašymas išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – Prašymas) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui.
 6. Prekybos ar/arba paslaugos teikimo vieta – tai Mugei išskirtoje zonoje plane pažymėta laikino prekybos įrenginio vieta.
 7. Mugėje parduodamų prekių ir paslaugų rūšys:
 • tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kita;
 • tautinio ir kulinarinio paveldo produktai: aliejus, naminis alus ir gira, vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, konditerijos, mėsos, rūkytos žuvies gaminiai;
 • suvenyrai, kitos prekės;
 • monetų kalimas ir kita.
 1. Laikinieji prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai ar paslaugų teikimui.
 2. Mugės dalyvio mokestis – tai Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu patvirtinta kaina prekybos ar paslaugų teikimo vietai.
 3. Vietinė rinkliava – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, už leidimo prekiauti / teikti paslaugas išdavimą.
 4. Leidimas – nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam / juridiniam asmeniui prekiauti / teikti paslaugas Renginio metu iš (nuo) laikinų įrenginių.

 

II. REGISTRACIJOS IR LEIDIMO IŠDAVIMO PREKYBAI AR PASLAUGOS TEIKIMUI TVARKA

 

 1. Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas Mugėje, Organizatoriui pateikia Prašymą (elektroniniu paštu prekyba@jurossvente.lt arba adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda). Žodinė informacija teikiama tel. (8 46) 400 302; mob. 8 616 03317.
 2. Kartu su Prašymu būtina pateikti individualios veiklos vykdymo pažymos, verslo liudijimo ar ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo, bityno ar žolyno paso, ūkininko pažymėjimo (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija) kopijas.
 3. Organizatorius savo nuožiūra pasirenka Mugės dalyvius ir paskiria jiems prekybos/paslaugų teikimo vietą.
 4. Už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą atsako dokumentus prekybai/paslaugų teikimui teikęs asmuo.
 5. Organizatorius pasilieka teisę neleisti prekiauti tiems prekiautojams, kurie registruojantis pateikė klaidinančią informaciją arba ankstesnių mugių metu pažeidė prekybos taisykles.
 6. Atrinkti Prekiautojai (paslaugų teikėjai) informuojami Prekiautojo (paslaugų teikėjo) nurodytu elektroniniu paštu.
 7. Mugės dalyviams, apmokėjusiems nustatytą dalyvio mokestį bei vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti ir/ar teikti paslaugas ir pateikusiems mokėjimo patvirtinantį dokumentą, išduodami leidimai, suteikiantys teisę prekiauti ar teikti paslaugas Mugėje.
 8. Asmenims, nusprendusiems neprekiauti Mugės metu ar neatvykus, pinigai negrąžinami.

 

III. MUGĖS DALYVIO MOKESTIS IR VIETINĖ RINKLIAVA

 

 1. Prekiaujantys Mugės metu moka Mugės dalyvio mokestį 70,00 Eur (su 21 proc. PVM) už 1 (vieną) prekybinę vietą ir vietinę rinkliavą 7,20 Eur. Pateikusiems tautodailės pažymėjimą – 2,90 Eur.

 

IV. MUGĖS DALYVIO PAREIGOS

 

 1. Mugės dalyvis privalo:

21.1. prekiauti tik Prašyme nurodytomis prekėmis ir Leidime nurodytoje vietoje;

21.2. nuolatos prekybos/paslaugų teikimo vietoje turėti veiklos vykdymo dokumentą;

21.3. savavališkai nekeisti prekybos/paslaugų teikimo vietos, dydžio, ribų;

21.4. prekybos/paslaugų teikimo vietą palaikyti švarią visos Mugės metu ir po jos;

21.5. pasibaigus veiklos terminui, sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius;

21.6. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimų;

21.7. turėti licencijos, suteikiančios teisę verstis licencijuojama veikla, originalą ar kopiją,

jeigu verčiamasi licencijuojama veikla;

21.8. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą;

21.9. pats pasirūpinti reikalingomis priemonėmis (vanduo, elektra ir kt.)

 1. Mugės dalyviui griežtai draudžiama laikyti transporto priemones Mugės teritorijoje prekybos metu.
 2. Į Mugės teritoriją leidžiama įvažiuoti tik prieš pradedant prekybą ar pasibaigus prekybai išsikrauti prekes ar išvežti prekes.
 3. Prekybos įranga įrengiama tik ant kietos dangos (šaligatvio, asfalto ar specialios dirbtinės dangos), turi būti visiškai sukomplektuota, tvarkinga, atitinkanti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, reikalavimus.
 4. Mugės dalyviai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.

 V. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

 

 1. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (Mugės dalyvių) duomenis, pateikdamas juos valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui leidimui gauti. Duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

VI. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Mugės dalyvių veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mugės dalyvis, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.
 3. Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 4. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

________________________________