INFORMACIJA PREKIAUJANTIEMS JŪROS ŠVENTĖS 2019 MUGĖJE

Nuo 2019 m. liepos 2 d. 10.00 val. Tiketa pradeda platinti bilietus nurodytose Platinimo taškuose ir internete pirmojo sąrašo Mugės dalyviams, kurie turi teisę pirkti bilietus 2019 m. liepos 2 – 7 dienomis.

Nuo 2019 m. liepos 3 d. 10.00 val. Tiketa  pradeda platinti bilietus nurodytose Platinimo taškuose ir internete antrojo sąrašo Mugės dalyviams, kurie turi teisę pirkti bilietus 2019 m. liepos 3 – 7 dienomis.

 Platinimo taškuose ir internete Mugės dalyvis galės įsigyti bilietą tik 1 (vienai) prekybos vietai.

Užregistruoti ir patekę į mugės sąrašus prekybininkai ELEKTRONINIU PAŠTU gavo 6 (šešių) skaitmenų atpažinimo kodą, kuris bus reikalingas įsigyjant bilietą prekybinei vietai Tiketos bilietų kasose ar internetinėje Tiketos svetainėje. Instrukcija kaip pirkti internetinėje Tiketos svetainėje

 ! ! ! Mugės dalyvis, pageidaujantis, kad būtų išrašytas Mokėjimo pranešimas už sumokėtą vietinę rinkliavą už leidimą prekybai, iki sekančio mėnesio 10 dienos turi kreiptis į Tiketa kasas.

______________

PREKYBOS VIETOJE AUTOMOBILIUS LAIKYTI DRAUDŽIAMA. Automobilių parkavimo vietos: Šiauriniame rage (vienoje pusėje) ir Danės g. už mugės ribų, Kultūros fabriko automobilių stovėjimo aikštelėje.

Mugės dalyvis, pažeidęs parkavimo taisykles (kelių policijos surašyti pažeidimų aktai ir (ar) pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis) neteks galimybės ateinančiais metais prekiauti VšĮ „Klaipėdos  šventės“ organizuojamų renginių metu.

_______________

Bilietą įsigijęs prekiautojas turi teisę prekiauti Mugėje tik su leidimu prekybai, kurį privalo atsiimti 2019 m. liepos 26 dieną nuo 8.00 val. VšĮ „Klaipėdos šventės“ informacinėje palapinėje.

_______________

PLATINIMO TAŠKŲ (KASŲ) SĄRAŠAS

Vilnius. Siemens arena, Ozo g. 14
Darbo dienos: Pirmadienis-Penktadienis
Darbo laikas: 10.00 – 18.00 val.

Klaipėda. Klaipėdos Dramos teatras, Teatro g. 2
Darbo dienos: Antradienis-Penktadienis
Darbo laikas: 10.00 – 19.00 val.
Darbo diena: Šeštadienis
Darbo laikas: 11.00-19.00 val.

Panevėžys.„Cido“ arena, Parko g. 12
Darbo dienos: Pirmadienis-Penktadienis
Darbo laikas: 10:00-18:00 val.

  • Jei iškiltų klausimų perkant bilietus, prašome kreiptis į bilietų platinimo atstovę Tiketoje Agnę  +37061378464.

________________

Reikalavimai prekybinei įrangaibaltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

PREKYBOS KLAIPĖDOS MIESTO JŪROS ŠVENTĖS METU MUGĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prekybos Klaipėdos miesto Jūros šventės metu mugės teritorijoje (toliau – Mugės) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos Klaipėdos miesto Jūros šventės metu mugės teritorijoje reikalavimus, prašymų priėmimo ir leidimų prekiauti Jūros šventė renginio metu renginių teritorijoje išdavimo tvarką, organizatoriaus ir prekiautojų įsipareigojimus, tvarkos laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių viešosiose vietose, atsakomybę
2. Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (mugės teritorijoje). Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.
3. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik juridiniai asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
4. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.
4.2. Mugė – tai vienas iš Jūros šventės renginių, kuriame vykdoma prekyba tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais, smulkių amatininkų gaminiais, maisto produktais, kitomis prekėmis iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių – prekystalių, vežimėlių, stalų ir pan.
4.3. Pardavėjas (prekiautojas) – asmuo, parduodantis prekes vartotojui;
4.4. Laikinieji įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, skėčiai, gėlinės, tvorelės, krepšiai ir kt.). Reikalavimai prekybos įrenginiui – baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.
4.5 Leidimas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam / juridiniam asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešojoje vietoje (Jūros šventės metu renginių teritorijoje);
4.6. Vietinė rinkliava – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas nustatytoje vietoje išdavimą;
4.8. Prašymas išduoti leidimą (toliau – Prašymas) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui nurodytu būdu, adresu ir tvarka;
4.9. Renginio teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos Jūros šventės renginių teritorijos ribos Klaipėdos miesto viešosiose vietose;
4.10. Prekybos vieta – Jūros šventės renginio teritorijos schemoje pažymėta vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos. Minimalus prekybos ir paslaugų teikimo vietos plotas mugėje, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. AD1-3800, yra 4 kv.m.
4.11. Schema – vizualiai pavaizduotas prekybos ir paslaugų teikimo vietų ir patrauklumo zonų išdėstymas Jūros šventės metu renginių teritorijoje.
4.12. Mugėje parduodamų prekių ir paslaugų rūšys:
• tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kiti;
• kulinarinio paveldo produktai: aliejus, naminis alus, vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, duona, konditerijos gaminiai, gira, sūriai, mėsos gaminiai;
• suvenyrai, kitos prekės.
4.13. Bilietas reiškia per Sistemą atspausdintą blanką, kuriame yra nurodytas Jūros šventės pavadinimas, fizinio / juridinio asmens pavadinimas, vietos numeris, prekybos vietos ploto dydis ir kaina.
4.14. Bilietų platintojas (toliau – Platintojas) – tarpininkas tarp Organizatoriaus ir bilietų pirkėjo.
4.15. Bilietų platinimo paslauga – bilieto suformavimas kompiuterinėje programoje, jo spausdinimas bei pardavimas Platintojo bilietų platinimo kasoje arba interneto svetainėje.
4.16. Bilietų platinimo taškas (toliau – Sistema) – vieta, kur suformuojamas, spausdinamas ir parduodamas Bilietas, sumokėjus vietinę rinkliavą.
4.17. Vertinimo komisija – Organizatoriaus sudaryta komisija, kuri vertina asmenų prašymus pirmumo teise įsigyti bilietus prekybai Mugėje.

II. PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO TVARKA

5. Asmuo, pageidaujantis prekiauti Mugėje ir gauti leidimą, užsiregistruoja puslapyje http://prekyba.jurossvente.lt ir Organizatoriui pateikia užpildytą Prašymą paštu ar asmeniškai į Organizatoriaus biurą adresu Turgaus g. 22-8, 91249 Klaipėdoje. Žodinė informacija teikiama tel. +370 46 40 03 02; mob. 8 616 03 317. El. paštu prašymai nėra priimami.
6. Asociacijų nariams grupinės vietų rezervacijos vykdomos gavus oficialius organizacijų prašymus, kuriuose būtina nurodyti pageidaujamų vietų skaičių, paklausumo zoną, į sąrašą įtrauktų Pardavėjų duomenis. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai įrodantys atitikimą Tvarkos aprašo 11.1-11.4 papunkčiuose išvardintiems gaminiams arba dirbiniams. Grupinės vietų rezervacijos formuojamos tik mažiausio ir vidutinio paklausumo zonose.
7. Kartu su Prašymu būtina pateikti:
7.1. VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo kopiją, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją;
7.2. bityno ar žolyno paso, ūkininko pažymėjimo (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo);
7.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija).
8. Asmenys, prekiaujantys tautodailės dirbiniais gali papildomai pateikti tautodailininko ar liaudies meistro pažymėjimo, ar kito dokumento, patvirtinančio asmens priklausymą meniniams susivienijimams, kopiją.
9. Asmenys, prekiaujantys profesionaliais meno dirbiniais gali papildomai pateikti dokumentų, patvirtinančių meninės specialybės įsigijimą, kopijas.
10. Organizatorius atrenka Pardavėjus ir įtraukia į vardinius sąrašus, kurie likus 3 dienoms iki bilietų platinimo pradžios talpinami viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ tinklalapyje www.jurossvente.lt ir pateikiami Sistemai.
11. Pirmumo teisė įsigyti bilietus prekybai Mugėje bus suteikta asmenims, pateikusiems visus veiklos vykdymui reikalingus dokumentus ir turintiems:
11.1. tautinio paveldo produkto sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais;
11.2. kulinarinio paveldo fondo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo bei tradiciniais gaminiais;
11.3. liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus ir prekiaujantiems dailiųjų amatų ir tautodailės dirbiniais;
11.4. sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą, ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;
11.5. vertinimo komisijos teigiamą pritarimą.
12. Prašymai priimami iki nurodyto termino, kuris skelbiamas Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt
13. Visa informacija apie renginį, prekybos Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje sąlygas skelbiama Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt
14. Tinkamai užpildytus prašymus ir visus privalomus dokumentus pateikę ir gavę 6 (šešių) skaitmenų atpažinimo kodą bei į vardinius sąrašus įtraukti asmenys Platintojo bilietų platinimo kasose ar internetinėje svetainėje galės įsigyti bilietą 1 (vienai) prekybinei vietai.

III. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

15. Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje mokama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-96 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo nustatyta rinkliava.
16. Organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui atrinktų prekiautojų / paslaugos teikėjų užpildytų leidimų formas su prašymais ir prie jų pridėtais privalomais dokumentais (jų kopijomis) kartu su prekiautojų registracijos sąrašu, kuriame nurodomi prekiautojų duomenys, užimamas plotas, sumokėtos rinkliavos dydis ir data.
17. Leidimas prekiauti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pardavėjui išduodamas pateikus privalomus ir galiojančius dokumentus, sumokėjus vietinę rinkliavą. Leidimas prekiauti Jūros šventės renginio metu išduodamas tik šventės renginio trukmės laikui.
18. Leidimas asmeniui prekybai Jūros šventės renginio metu mugės teritorijoje įteikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios Organizatoriaus biure adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda arba informacinėje palapinėje pirmą renginio dieną nuo 8 val. iki 20 val. Informacija apie leidimų įteikimą asmenims skelbiama viešai Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt
19. Leidimas prekybai neišduodamas, jeigu:
19.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;
19.2. pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.
20. Pardavėjui įsigijus leidimą ir atsisakius prekiauti Jūros šventės renginio metu, rinkliava negrąžinama. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:
1) kai sumokėta daugiau nei nustatyta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
2) jeigu paslaugos nesuteikiamos (neišduotas leidimas).

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

21. Rinkliavos dydis už 1,00 m2 prekybos ploto mažmeninei prekybai mugėje:

Prekybos ploto dydis, kv. m. Paklausumo zonos Kaina už 1 kv. m. Mokėtina kaina
9 didžiausio 40 360 Eur
6 didžiausio 40 240 Eur
4 didžiausio 40 160 Eur
9 vidutinio 32 288 Eur
6 vidutinio 32 192 Eur
4 vidutinio 32 128 Eur
9 mažiausio  23 207 Eur
6 mažiausio 23 138 Eur
4 mažiausio 23 92 Eur

V. PARDAVĖJO PAREIGOS

22. Pardavėjo pareigos:
22.1. sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą;
22.2. gauti leidimą prekiauti Jūros šventės renginio metu mugės teritorijoje;
22.3. prekybos vietoje turėti leidimą, veiklos vykdymo dokumentą;
22.4. savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų;
22.5. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) leidimo kitiems asmenims;
22.6. į prekybos vietą su transporto priemone įvažiuoti tik tada, kai nevyksta masiniai renginiai, kai būtina išsikrauti ar pasikrauti įrangą ar prekes. Prekybos vietoje laikyti transporto priemones draudžiama.
22.7. elektros tiekimo klausimus spręsti tiesiogiai su elektros tiekėjais;
22.8. prekiauti tik leidime nurodytu darbo laiku ir nurodytoje vietoje;
22.9. prekybos vietą palaikyti švarią viso Jūros šventės renginio metu;
22.10. pasibaigus darbo laikui, sutvarkyti prekybos vietą. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala darbo (prekybos) vietai, atlyginti nuostolius;
22.11. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą;
22.12. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotų bendrųjų prekybos, higienos, priešgaisrinės, gamtos apsaugos reikalavimų bei taisyklių.
23. Pardavėjai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.

VI. ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

24. Organizatorius privalo:
24.1. organizuoti Jūros šventės renginį 2019 m. liepos 26-28 dienomis Klaipėdos m.;
24.2. skelbti informaciją apie Jūros šventės renginį Lietuvos žiniasklaidoje ir interneto svetainėje www.jurossvente.lt
24.4. išduoti leidimą prekybai Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje tik sumokėjus rinkliavą;
24.5. užtikrinti viešąją tvarką Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;
24.6. įrengti renginių teritorijoje higienos taškus – tualetus, vandens talpas, šiukšlių surinkimo konteinerius.

VII. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

25. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (prekiautojų) duomenis, pateikdamas juos Sistemai bilieto įsigijimui, valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui leidimui gauti. Duomenys bus tvarkomi iki duomenų savininko prašymo sunaikinti duomenis.

VIII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

26. Organizatorius vykdys pardavėjų kontrolę dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietai keliamų reikalavimų, užimamo ploto dydžio, iškabos įrengimo ir pan.
Kontrolės vykdymo būdai: žodinis įspėjimas (pastaba), pažeidimų akto surašymas, pažeidimų fiksavimas vaizdo priemonėmis.
Pardavėjas, gavęs iš Organizatoriaus žodinį įspėjimą (pastabą) apie nustatytą pažeidimą, privalo pašalinti pažeidimą per Organizatoriaus nurodytą terminą. Per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų, pardavėjui surašomas pažeidimų aktas arba pažeidimas fiksuojamas vaizdo priemonėmis.
Pardavėjas, pažeidęs šios tvarkos aprašą (surašyti pažeidimų aktai ir (ar) pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis) neteks galimybės sekančiais metais prekiauti / teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje.
27. Pardavėjų veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, renginyje užtikrinantys viešąją tvarką, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Pardavėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nedelsiant pašalinti rastus trūkumus.
29. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

____________________________________

PIRMASIS MUGĖS DALYVIŲ SĄRAŠAS

A. Marčiaus personalinė įmonė „Žibutė“
A. Pociaus meno dirbinių įmonė
Agnė Riverė
Aidaras Merkevičius
Aili Horna-Butkevica
Aistė Inčiūrienė
Aistė Malinauskė
Aivaras Norbutas
Albina Kuzmenkienė
Albinas Kisielis
Aldona Čeponienė
Aldutė Valauskienė
Aleksandra Vikulovienė
Aleksandras Kryžanovskis
Aleksėjus Borovikovas
ALETA naturalis, UAB
Alfonsas Bagdanskas
Alfreda Cirtautienė
Algimantas Karkazas
Alma Kasperavičienė
Alma Laukienė
Alvydas Griškevičius
Ana Griškevičienė
Anastasija Kachovič
Andrej Jeršov
Andrius Jablonskis
Andžela Kaunienė
Angelė Maskoliūnienė
Antanas Kaveckis
Antanina Šaltienė
Antonas Šimanskis
Anžela Stulpinienė
Artūras Šeštokas
Arūnas Gaučas
Arūnas Makauskas
Arūnas Šukevičius
Arvydas Baltriukas
Arvydas Paulauskas
Asta Pigulevičienė
Asta Vilminskaitė
Asta Zaurakienė
Astra Gintautaitė
Audra Jakubauskienė
Audra Nikolaičiukienė
Audrius Abromavičius
Audrius Gintautas Laukys
Audrius Gutparakis
Audronė Simanavičienė
Audronė Veličkienė
Audronė Žilienė
Aurius Bružas
Aušra Cibulskė
Aušrys Daugvila
Birutė Aleksandra Koženiauskienė
Birutė Balasevičienė
Birutė Baltavičienė
Birutė Jasaitienė
Birutė Kisielienė
Božena Golnis
Božena Novickienė
D. Krikščiūno IĮ
D. Launikaitienės individuali įmonė
Dainius Gaubas
Dainius Karanauskas
Dainius Šerkšnas
Dairona Pleštienė
Daiva Birškuvienė
Daiva Dašenkovienė
Daiva Donielaitė
Daiva Kliaugė
Daiva Marija Sičkuvienė
Daiva Steponavičienė
Daiva Svetlikovskienė
Daiva Zakrauskienė
Dalė Petraitienė
Dalia Gineitė
Dalia Jovaišienė
Dalia Kepežinskienė
Dalia Pocienė
Dalia Rimkevičienė
Dalia Tumynienė
Dalius Ilginis
Danutė Buržinskienė
Danutė Dzerklytė
Danutė Julijona Stašinskienė
Danutė Marija Sungailaitė
Darija Šedienė
Darija Vaičiuvienė
Darius Bagužis
Deividas Jotautis
Deividas Zaikovskis
Diana Pernavienė
Diana Žemoitinė
Dianos Žaldarienės firma
Dmitrij Trofimov
Donata Padlipskaitė
Donatas Jasinevičius
Donatas Narvaišas
Dovilė Aleksonė
Edgars Skulte
Edikas Reznikas
Edita Ragauskienė
Edmantas Gaubas
Edmundas Armonas
Edmundas Jakutis
Edmundas Stankevičius
Edverdas Valinauskas
Egidijus Joneckis
Egidijus Kalčinskas
Eglė Einikytė-Narkevičienė
Eglė Makauskienė
Eglė Norkutė
Eglė Šimėnaitė- Trumpienė
Ela Jeršova
Elvyra Mikolavičienė
Emilija Paulauskienė
Enrika Cabrera
Erikas Čypas
Ernesta Barkauskė
Ernesta Statkutė
Ernests Zdanovskis
Eugenijus Sabaliauskas
Evelina Strankauskienė
G.Atkočiūno firma „Ginmetas“
Gabija Jurevičiūtė
Gediminas Rainys
Gediminas Sondaras
Gediminas Stanevičius
Gediminas Stanevičius
Gediminas Šopis
Gediminas Zikas
Gema Vileikienė
Genė Hincienė
Giedrė Andriušytė
Giedrė Anuškevičiūtė
Giedrė Keruckienė
Giedrius Barzda
Gintaras Daukšas
Gintarė Mikolavičiūtė
Gintautas Strakšas
Gintautas Vainius
Gražina Daugvilienė
Gražina Paškevičienė
Gražvyda Gricienė
Greta Vaitulionė
Henrikas Germanas
Igoris Kazlauskas
IĮ „YLARAGIS“
IĮ „Natūrali tekstilė“
IĮ „Nikaga“
Ilona Seliankina
Ilona Trumpytė
Indrė Stankūnė
Inesa Kolesnikovienė
Ineta Šypalė
Inga Gattsuk
Inga Kličienė
Inga Pechovskaja
Inga Zagdaja
Irena Kazokienė
Iveta Večerskaitė
J. Noskovo ind. įmonė
Jadvyga Baleikienė
Janina Blažukienė
Janis Lacis
Jaroslava Dovgan
Jolana Miškinienė
Jolanta Gečienė
Jolanta Griškevičiūtė
Jolanta Masiulionė
Jolanta Matulevičiūtė
Jolanta Stulpinienė
Jolantos Širkevičiūtės įmonė
Jolita Borovikovienė
Jolita Vaikšnorienė
Jordanas Barčius
Judita Bagočiūnienė
Julija Bendikienė
Juozas Kalina
Jūratė Abromavičienė
Jūratė Curko-Maksimovienė
Jurgis Šerkšnas
Jurgita Chmieliauskė
Jurgita Kaščiukaitė-Kutkienė
Jurgita Kepežinskienė
Jurijus Mochnačiovas
K. Grušausko įmonė
Karina Bortkevičienė
Kazimieras Lukšas
Kostantinas Narvaišas
Kretingos raj. saviraiškos klubas „Mes tik“
Kristina Aleksandravičienė
Kristina Čepėnienė
Kristina Klymantienė
Kristina Noreikienė
Kristina Pamedytienė
Kristina Veloniskytė
Laima Guzauskienė
Laimutė Česlevičienė
Laura Gaubaitė
Laura Kikilaitė
Laura Simanauskienė
Leokadija Vilimienė
Leonas Žukas
Lilija Merkelienė
Lina Alechnavičiūtė
Lina Bertulienė
Lina Laukė
Lina Rekašienė
Linutė Ruočkuvienė
Liucija Pavlovska
Loreta Urbietienė
Loreta Žukienė
Loretos Zajankauskienės personalinė įmonė
Lucija Štura
Marija Olechnovič
Marina Janavičiūtė
Marina Kubilienė
Marius Būda
Marius Ramonaitis
Martyna Bartkutė
Martynas Puodžiūnas
Martyno Juciaus įmonė „Rema“
Martinš Zdanovskis
Matas Launikaitis
MB „Feros juvelyrika“
MB „Lino manija“
MB „Mados dėžutė“
MB „RSDI“
MB „Vaikų galerija“
MB Akmenėlis delne
MB Archajiški dirbiniai
MB ARTDANA
MB Saldžiosios gėrybės
MB Šiaurės kopos
MB Šimtalapių kepyklėlė
Milda Valaitienė
Mindaugas Anužis
Mindaugas Kazlauskas
Mindaugas Makutėnas
Mindaugas Paknys
Miron Dovgan
Modesta Kuzmenkaitė
Monika Smuikienė
Nadezda Glushenya
Nėrijus Janušauskas
Nijolė Kirlienė
Nijolė Lašinskienė
Nijolė Mažeikienė
Oksana Trofimova
Olė Petrėnienė
Olga Chupakhina
Olvidina Užusienienė
Ona Zubienė
Paulina Vainiūtė
Paulius Burcikas
Petras Zaurakas
R. Marcinkonytės individuali įmonė
R.Grėbliūno firma „Astijus“
Raimonda Bolienė
Raimonda Čepienė
Raimondas Aškelovičius
Ramūnas Katinas
Ramunė Juknevičienė
Ramunė Savickytė
Rasa Bagonienė
Rasa Bružienė
Rasa Černeckienė
Rasa Kaziliūnienė
Rasa Kudelskaja
Rasa Norvaišaitė
Rasa Polianskienė
Rasa Žukauskienė
Regina Stanevičienė
Regina Šerkšnienė
Regina Valiuvienė
Remigijus Adomaitis
Renata Jagminė
Renata Riapšienė
Rima Grigaliūnienė
Rimantas Jablonskis
Rimvydas Čepas
Rita Alkevičienė
Rita Anužienė
Rita Bružienė
Rita Indriūnienė
Rita Romeikienė
Rita Sliesaravičienė
Rita Valaikienė
Robertas Kazlauskas
Rolandas Grunskis
Rolandas Juknevičius
Rolando Petrausko įmonė
Roma Brūzgienė
Romarika Pikelienė
Romas Kukta
Romena Norkutė
Rūta Baužienė
Rūta Grauslienė
Rūta Mileškienė
Rūta Raivara Petronytė
Sandra Bričkuvienė
Sandra Karčiauskaitė
Sandra Makutėnienė
Saulius Bobinas
Saulius Milašius
Saulius Plentauskas
Saulius Šedys
Sergejs Ivaščenko
Sergiejus Popovas
Sigitas Domarkas
Sigitas Karvelis
Sigitas Stanislovaitis
Silva Jurkutė
Simona Benetytė
Simona Brazdžionytė
Simona Statneckytė
Skirmantė Bagdanskienė
Snieguolė Kerpienė
Solveiga Gutautė
Stefa Strakšienė
Stela Žuklienė
Svajūnas Rimkevičius
Šalnė Valčiukienė
Tadas Šorys
Tatjana Koziura
Tautvydo Rudžio įmonė
Tomas Aleksonis
Tomas Baubonis
UAB “ Vidginta “
UAB „A ir J Studija“
UAB „Alsteka“
UAB „Apynys“
UAB „Aukim kartu“
UAB „Autosera“
UAB „Baltasis linaris“
UAB „Benberas“
UAB „Elitas Plius“
UAB „Evija & Partner“
UAB „Galidėjas“
UAB „Gardulis“
UAB „Inrijo“
UAB „Itališki drabužiai“
UAB „Joalda“
UAB „Juvelyrikos studija“
UAB „Karoliai“
UAB „Katės Micės gardumynai“
UAB „Kinderiai“
UAB „Kulto group“
UAB „Laimutės skanumėliai“
UAB „Laminos Projektai“
UAB „Linkuvos mėsa“
UAB „LINOMEDA LT“
UAB „Milersa“
UAB „Natūralios idėjos“
UAB „Natūralūs turtai“
UAB „Nendrė vėjyje“
UAB „Odika“
UAB „Ramusta“
UAB „Raudona“
UAB „Rimutės šimtalapiai“
UAB „Saimeta“
UAB „Senas skliautas“
UAB „Senieji Teresės mėsos gaminiai“
UAB „Sidabras 925“
UAB „Sirena VS“
UAB „Skaistės mėsa“
UAB „Smuklė Žarija“
UAB „Stiklo paslaptis“
UAB „Su puta“
UAB „Sūkuriškės“
UAB „Trys ereliai“
UAB „Voveriškiai LT“
UAB „Žemaitijos sėklos“
UAB Amberlita
UAB ARMELT
UAB Armeniukas
UAB Danas ir Ko
UAB Davra
UAB Dzūkų ainiai
UAB Dzūkų magyras
UAB Eko Herba
UAB Expressor
UAB GOLTAS
UAB ITDU
UAB LAUGENA
UAB Metina
UAB Odinis vilkas
UAB Picana
UAB Rabide
UAB Restoranas Apynys
UAB SIMBURG
UAB Stiklo gijos
UAB Stofox
UAB Trikteksas
UAB Vetagra
UAB Zigra
UAB“ Mažasis Pubas“
Ugnė Kudzinskaitė
Vaclovas Šileris
Vaida Lemežienė
Vaiva Pakalniškienė
Valdas Lukoševičius
Valdemaras Viapštas
Vida Kaunienė
Vida Mikoliūnienė
Vida Preidžiuvienė
Vidas Vagnorius
Vidmantas Lazdauskis
Vidmantas Ražickas
Viešoji įstaiga „Ateities vizija“
Viktorija Anskaitienė
Viktorija Jasinskaitė-Bobina
Vilija Kuzminskienė
Vilija Mataitytė
Vilija Mickevičienė
Vilija Ridikienė
Vilija Taujanskaitė-Kaušė
Vilma Statkuvienė
Vilmantė Puidokienė
Violeta Beržinskienė
Violeta Jasinevičienė
Violeta Sinkevičienė
Violeta Valentonytė
Virgilija Silvestra Šufinskienė
Virginija Kvedarienė
Virginija Pralgauskienė
Virginija Sebestinienė
Virginija Speičienė
Vitalija Ginelevičienė
Vitas Kašėta
Vytautas Šypalis
Vytautas Tirlikas
Vjačeslavs Maslovs
Vladimiras Verigo
Vladislavas Kozlovskis
VšĮ „Orideta“
VšĮ Amatų ir menų centras „Nauja sirena“
VšĮ Audimo manufaktūra
VšĮ Tekstilės dizaino ir meno studija „Indigo“
VšĮ Žiedūnės integruotų menų studija
Zita Gaubienė
Zita Mikoliūnienė
Zita Rainienė
Zitos Šimėnienės įmonė
Žibuoklė Šliažienė
Žydrūnas Drazdas
ООО „Агентство Рекламных Технологий“

ANTRASIS MUGĖS DALYVIŲ SĄRAŠAS

„Jaunkaleji“
Agnė Jefimovienė
Aleksejs Neilands
Algimantas Mika
Alma Šeštokaitė
Almantas Dauknys
Alteja SIA
Alvyda Vitkevičienė
Alvydas Čižius
Alvydas Petras Jasinskas
Ana Uždavinienė
Anastasiya Veresova
Anastazija Kairienė
Andrea Iacobelli
Andrej Vorobjov
Andrius Aleksonis
Angelina Grabauskienė
Anita Čūna
Antanas Lukauskas
Anton Galimzyanov
Anzhelika Hurmer
Anžela Pavliukianec
Anželika Milevska
Arnas Urbonas
Artūras Drapanauskas
Arturas Jalnionis
Artūras Skliutas
Arūnas Andriukaitis
Arūnė Čeponytė
Arūno Bazaro individuali įmonė
Asta Rugienė
Asta Siaurienė
Asta Šybaitė
Audrius Leketas
Audrius Maciulevičius
Audronė Martinkienė
Audronės Galinienės įmonė „Augvina“
Augustė Senulė
Aura Varnienė
Aurelija Lukošienė
Aurelija Plepaitė
Austė Kazbarienė
Aušra Bingelienė
Aušra Leketienė
Aušrinė Kurapkienė
Beata Navickienė
Benedikta Daukšaitė
Birutė Elinauskienė
Brigita Kisielienė
D.Demskiy IĮ
Daiga Gipienė
Daina Skominienė
Dainius Ginelevičius
Daiva Morkūnienė
Daiva Pilipavičienė
Daiva Skliutienė
Daiva Vaiciekienė
Daiva Žemgulytė
Dalia Daubarienė
Dalia Liberienė
Dalia Naumavičienė
Dalius Grigas
Danutė Bastienė
Danutė Šinkūnienė
Darius Paltanavičius
Darius Senulis
Davidas Uždavinys
Deimantė Mažintaitė
Delikatess Food OÜ
Denis Sinelnikov
Diana Aukštikalnienė
Diana Petrulevičienė
Dileta Montvilienė
Dmitry Nechaev
Donatas Mika
Donatas Ožolas
Donės Dimšienės įmonė
Dovydas Kaziulis
Dovilė Micienė
Dovilė Norbutaitė
Dovilė Valukonienė
Edgaras Jurkšas
Edgaras Mika
Edita Lukoševičienė
Edita Sadauskienė
Edita Šermukšnė
Edmunda Bagdonienė
Edvardas Lazdauskas
Egidijus Pupkevičius
Eglė Kvedaravičiūtė
Eglė Sirvydienė
Emilija Bardauskienė
Eridana Pinikienė
Erika Kilkuvienė
Ernestas Bitė
Eugenijus Domeika
Evaldas Jonušas
Gabrielė Grabienė
Genovaitė-Marija Andriuškevičienė
Gerda Drapanauskytė
Giedrius Stanevičius
Gintaras Kalvaitis
Gintarė Ačaitė
Gintarė Kutrienė
Gintarė Laurinaitienė
Gintautas Makauskas
Gintis Jasmontas
Gitana Višinskienė
Gitana Vyšniauskienė
Gleb Bobyliov
Gražina Pužauskienė
Gražina Stoškuvienė
Greta Marozaitė
Greta Putnaitė
I.Lioransienės I.Į. Žuvis iš Rusnės
Ieva Arcišauskaitė
Ieva Jonaitienė
IĮ „Editos kepiniai“
IĮ „Jūsų vardas“
IĮ „Šamoto keramika“
IĮ „Vareta“
IĮ Alel Dovana
II Leleka
IK „Lienes konditoreja“
IK Pokainis
Ilma Steponavičiūtė
Ilona Lenko
Indra Ereksonienė
Indrė Aidulytė
Indrė Cibulskienė
Indrė Makauskienė
Ineta Mikšytė
Inga Domeikaitė
Inga Kanapienė
Inga Voveriūnienė
Ingrida Malinauskienė
Inidė Jasnauskaitė
Irena Kelpšienė
Irmina Grybauskienė
IU Liepa
Jandra Urbutienė
Jaunius Januška
Jelena Kovalevskaja
Jolanta Ambrazevičienė
Jolanta Labokienė
Jolanta Naruševičienė
Jolanta Tarozienė
Jolanta Vitkevičienė
Jolita Barzdžiuvienė
Jolita Gylienė
Jolita Pocevičienė
Jūratė Gliaudelytė
Jūratė Pašukonienė
Jurga Gyžienė
Jurgita Aršinova
Jurgita Orbakaitė-Stankienė
Jurgita Petrauskienė
Justina Varnienė
Karolina Čižaitė
Kęstutis Cibulis
Kęstutis Drakšas
Kęstutis Žemaitis
Kristina Bilevičienė
Kristina Daukšienė
Kristina Miseckienė
Kristina Tiurina
Kristina Zabitytė
Kuršių rūkykla, MB
Labdaros ir Paramos Fondas Maistas Kūnui ir Sielai
Laimutė Lazdauskienė
Laura Gulevičiūtė
Laura Makovskienė
Laura Šinkūnaitė
Lauras Žukauskas
Lena Wypych
Lietuvos ir Rusijos UAB „OTIGA“
Lietuvos jogos asociacija
Lina Kiesė
Lina Žilinskienė
Liuba Kariagina
Liuba Prokopovič
Liubov Glazina
Loreta Simanauskienė
Lukasz Pogorzelski
M. Norvilo IĮ
Maksimalistė, MB
Mariana Višnevskaja-Jankovičienė
Marija Semoškienė
Marija Šalaševičienė
Marina Nikitenko
Marius Giedraitis
Marius Pauliukonis
Marius Šidlauskas
Marta Paulauskaitė
Martynas Krivaitis
Matas Barzdžius
MB „Aukaris“
MB „Bravo idėja“
MB „Gabrija“
MB „Gruziniška duona“
MB „Hapė“
MB „Keramikos spalvos“
MB „Konsonetas“
MB „Liūto ūsas“
MB „Medžiaginis plaktukas“
MB „Menas kitaip“
MB „Puoškis lietuviškai“
MB „Sireglita“
MB „Siuvinėta“
MB „Traškio gėrybės“
MB „Tuko skanėstai“
MB „Turim“
MB „Vanitas Alba“
MB „Viva aqua“
MB Baltekas
MB Dovas
MB Dvi sesės
MB Ernestos projektai
MB Filmai ir kvapai
MB Keista lapė
MB Lapės dirbtuvės
MB Mama made
MB Margas lukštas
MB Medeka
MB Reklamos greitoji pagalba
MB Sveikatos sauja
MB TAURANTA
Miglė Staškevičienė
Milda Klimanskienė
Mindaugas Josiukas
Mindaugas Kurapka
Mindaugas Lemežis
Mindaugas Senkus
Monika Jadczak
Monika Juozapavičienė
Monika Klimašauskienė
Monika Sirevičiūtė
Neringa Vaitulionienė
Nerolis, UAB
Nijolė Ilekienė
Nijolė Kristina Šilerienė
Oleg Lenko
Olga Belevičienė
Olga Dilnikienė
Olga Norvilienė
Olga Son
Ona Atkočaitienė
Osvaldas Jonaitis
Pārsla Lauva
Paulius Kvedaras
Proalpha LT, UAB
Raimonda Luotė
Raimonda Navickienė
Rami Louis Zarei Hanna
Ramūnas Skominas
Ramūnas Šakinis
Ramūnas Žukauskas
Rasa Kukuraitienė
Rasa Kvietkauskienė
Rasa Macienė
Rasa Nenartavičiūtė
Rasa Ožolė
Rasa Perscinevičienė
Rasa Stašinskienė
Regina Kalčinskienė
Renata Švetkauskiene
Renate Roze
Rima Satkevičienė
Rima Vyšniauskienė
Rita Aukštuolienė
Rita Karpienė
Rita Petkutė
Rita Pūrienė
Rita Vaicikevičienė
Robertas Jablonskis
Robertas Šimonis
Rokas Trimonis
Roma Arštikienė
Romanas Melnikas
Rožė Kalibartienė
Rugija Zabielienė
Rūta Budavičiūtė
Rūta Urbanienė
Sandra Tamašauskienė
Saulius Abrutis
Sergei Gluzman
SIA “ Klavukalns“
SIA “ SAIDA B “
SIA „Hansa Gold AM“
SIA „Oviwatch“
SIA „SUPER DAVANAS“
SIA „SUPER“
SIA „Vecsiljāņi“
SIA A Borner
SIA Alanika
SIA Diograt
SIA Fiesta Plus
SIA RKF „POLONIJA“
SIA Saldus partikas kombinats
SIA Skriveru Partikas Kombinats
Sigita Gutparakienė
Simonas Valukonis
Sonata Norkeliūnienė
Spartum, UAB
Stasys Šarkauskas
Stefanija Zubanova
Tadas Kuzminskas
Titas Vertelka
Tkačuk Oleg
Tomas Michalskis
Tomas Paševeckas
UAB „8 malūnai“
UAB „Acorus Calamus“
UAB „Adrika“
UAB „Aindra“
UAB „Aldilė“
UAB „Baltijos delikatesai“
UAB „Bitytė“
UAB „Blanca“
UAB „Brigitos studija “
UAB „Dalelė Gruzijos“
UAB „Daroleta“
UAB „Deo life“
UAB „DYNAMIC DEVELOPMENT LABARATORIES (LT) CO.,LTD“
UAB „Dinera LT“
UAB „Edijora“
UAB „Euralita“
UAB „FESTAtour“
UAB „FLOKATI“
UAB „Flosaura“
UAB „Fotogama“
UAB „Gardūnas“
UAB „Garlija“
UAB „Geora“
UAB „Geri riešutai“
UAB „Grasitos paslaugos“
UAB „Hantera“
UAB „Ivesolis“
UAB „Japonija.lt“
UAB „Kamion“
UAB „Klosvita“
UAB „Kredaga“
UAB „Kukuruku“
UAB „KuRima“
UAB „Lanalita“
UAB „Mobservice“
UAB „Neoklasika“
UAB „Nevelmė“
UAB „Nirodema“
UAB „Nuro grupė“
UAB „Pajūrio verslo partneriai“
UAB „PANKERA“
UAB „Pas Bobutę“
UAB „Piniavos alutis“
UAB „Pregsis“
UAB „Rėmų žaismas“
UAB „Roksita“
UAB „Scandun“
UAB „Sermėga“
UAB „Sidoda“
UAB „Švenčionių vaistažolės“
UAB „Tosima“
UAB „Trakvilda“
UAB „Trėlė“
UAB „Ūlos Juvelyrų studija“
UAB „Vanmoda“
UAB „Verslo logistika“
UAB „Vilniaus režisierius“
UAB ,,Varėnos medžioklė ir žūklė“
UAB „ARMENI”
UAB „Daigintras”
UAB „Namų tekstilė“
UAB Adamandas
UAB Adoka
UAB Agrava
UAB Airinga
UAB Autoga
UAB Batų studija
UAB Buga LT
UAB ECOFORMA
UAB Eiba
UAB Eivasta
UAB Gintus
UAB Gravers
UAB Ingudus
UAB Itališki aksesuarai
UAB Jakas
UAB KAVAS
UAB Kavos Pirklys
UAB Komercija verslui
UAB Laneva
UAB MEDIKATUS
UAB Molinis suvenyras
UAB Prestižas ir kokybė
UAB Prieskonių ambasada
UAB Puodynkiemis
UAB Richė
UAB Sominta
UAB Viktorija ir kompanija
UAB VISINGA
UAB“Simplex datum“
UAB“Taurys“
Ugnė Jackūnaitė
V. Petrausko individuali įmonė
Vaida Mikulskienė
Vaiva Petrauskienė
Vanda Petraškienė
Veneta Sobolevskaja
Viačeslavas Konovalovas
Vida Mikienė
Vidmantas Rudokas
Vidmanto Vaitiekūno įmonė
Viktorija Atkočiūnienė
Viktorija Radevič-Valackonienė
Viktorija Zacharova
Vilandas Vaznys
Vilma Frolovienė
Vilma Giedraitienė
Violeta Augulienė
Virginija Jasionienė
Virginija Urbė
Vismantas Radzevičius
Vitalija Leliukienė
Vladas Lugauskas
VŠĮ „Namai visiems“
VšĮ „Ramios Bitės“
VšĮ „Rotas“ ir ko
VšĮ „Vaiko raida“
VšĮ Biokosmetikos akademija
VšĮ Nacionalinis automobilių klubas
WoW BoW LTD
Zanda Purmale
Zenonas Vezbergas
Zita Černiauskienė
Zita Pečiūnaitienė
Žana Savickienė
Žeta Bazarienė
Žydra Trinkienė
Žydrūnas Rokas
Žygimantas Morozas
Žilvinas Karčiauskas
Žilvinas Spundzevičius
Živilė Barvainė
Маргарита Cедова

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI / TEIKTI PASLAUGAS IŠ (NUO) LAIKINŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ (NE PREKYBINĖS MUGĖS TERITORIJOJE) JŪROS ŠVENTĖJE 2019

Norinčiųjų prekiauti / teikti paslaugas iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių (ne prekybinės mugės teritorijoje) Jūros šventėje, kuri organizuojama 2019 m. liepos 26-28 dienomis Klaipėdos m., prašymai prekybai / paslaugų teikimui priimami nuo 2019 m. gegužės 20 iki gegužės 31 d.

Prašymo prekiauti / teikti paslaugas forma (atsisiųsti).

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO JŪROS ŠVENTĖS METU RENGINIŲ TERITORIJOJE (NE PREKYBINĖS MUGĖS TERITORIJOJE) TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje) reikalavimus, prašymų priėmimo ir leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventė renginio metu renginių teritorijoje išdavimo tvarką, organizatoriaus ir prekiautojų / paslaugos teikėjų įsipareigojimus, tvarkos laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių ar teikiančių paslaugas viešosiose vietose, atsakomybę.

2. Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje). Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik juridiniai asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

4. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“;

4.2. Pardavėjas (prekiautojas) – asmuo, parduodantis prekes vartotojui;

4.3. Paslaugos teikėjas – asmuo, teikiantis paslaugas vartotojui;

4.4. Laikinieji įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, skėčiai, gėlinės, tvorelės, krepšiai ir kt.);

4.5. Nestacionarioji viešojo maitinimo vieta (nestacionarioji lauko kavinė) – lauke Jūros šventės renginio metu įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir kurie išmontuojami, pasibaigus Jūros šventės renginiui;

4.6. Specializuotas automobilis – smulkiai prekybai ar paslaugų teikimui skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga;

4.7. Nesudėtingas atrakcionas – pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamasis atrakcionas, batutas, elektromobilis, žaidimų aikštelė ir pan.);

4.8. Kilnojamas atrakcionų parkas – pramoginiai įrenginiai ir jų įranga, skirti viešai naudoti asmenų pramogoms – pramoginiai įrenginiai, priskirti potencialiai pavojingiems įrenginiams;

4.9. Leidimas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam / juridiniam asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešojoje vietoje (Jūros šventės metu renginių teritorijoje);

4.10. Vietinė rinkliava – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu  nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas nustatytoje vietoje išdavimą;

4.11. Prašymas išduoti leidimą (toliau – Prašymas) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui nurodytu būdu, adresu ir tvarka;

4.12. Renginio teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos Jūros šventės renginių teritorijos ribos Klaipėdos miesto viešosiose vietose;

4.13. Schema – vizualiai pavaizduotas prekybos ir paslaugų teikimo vietų ir patrauklumo zonų išdėstymas Jūros šventės metu renginių teritorijoje;

4.14. Prekybos ar paslaugų teikimo vietos – Jūros šventės renginių teritorijos schemoje pažymėtos vietos su užimamais plotais, kuriose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos ne prekybinės mugės teritorijoje: iš (nuo) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, prekiaujama nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), teikiamos atrakcionų, batutų, pripučiamų atrakcionų ir pan. paslaugos, monetų kalimas, menininkų paslaugos (piešimas, muzikantų, fotografų ir pan.).

4.15. Pardavėjų prekiauti nestacionariosiose lauko kavinėse atrankos kriterijai (toliau – Kriterijai) – tai išskirtiniai reikalavimai atrinkti Pardavėjus prekiauti laikinose lauko kavinėse.

 

II. PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO BŪDAI

 

5. Prekybos ir paslaugų teikimo būdai Jūros šventės metu renginių teritorijoje:

5.1. prekyba ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, specialių vežimėlių;

5.2. prekyba nestacionariosiose lauko kavinėse;

5.3. atrakcionų, batutų, pripučiamų atrakcionų ir pan. paslaugų teikimas;

5.4. monetų kalimas, menininkų paslaugos (piešimas, muzikantų, fotografų ir pan.).

III. PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO TVARKA

6. Asmuo, pageidaujantis prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje ir gauti leidimą, Organizatoriui pateikia užpildytą Prašymą (pridedamas) kartu su privalomais dokumentais:

6.1. laikinųjų įrenginių, pavienių / atrakcionų parkų ar specializuoto automobilio vizualinius sprendinius;

6.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys maitinimo paslaugas);

6.3. ūkininko pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo);

6.4. VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo kopiją, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją.

7. Prašymas su privalomais dokumentais pateikiamas elektroniniu paštu: prekyba@jurossvente.lt., paštu ar asmeniškai į Organizatoriaus biurą adresu Turgaus g. 22-8, LT-91249 Klaipėda. Žodinė informacija teikiama tel. +370 46 40 03 02; mob. + 370 616 03 317.

8. Visa informacija apie renginį, prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje sąlygas, terminus skelbiama Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

 

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Organizatorius atrenka prekiautojus / paslaugos teikėjus ir paskirsto vietas prekybai, paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą prekybos, paslaugų ir patrauklumo zonų išdėstymo schemą.

10. Vienam asmeniui tuo pačiu prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresu Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje išduodamas tik vienas leidimas.

11. Kai prašymų leidimams yra gauti pateikiama daugiau nei yra patvirtintų prekybos ar paslaugų teikimo vietų, leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal registracijos datą prašymų registre).

12. Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje mokama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-100 Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  nustatyta rinkliava.

13. Vietinė rinkliava mokama į Organizatoriaus nurodytą banko sąskaitą.

14. Organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui atrinktų prekiautojų / paslaugos teikėjų užpildytų leidimų formas su prašymais ir prie jų pridėtais privalomais dokumentais (jų kopijomis) kartu su prekiautojų ir paslaugų teikėjų registracijos sąrašu, kuriame nurodami prekiautojų ir paslaugos teikėjų duomenys, užimamas plotas, sumokėtos rinkliavos dydis ir data.

15. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pardavėjui / paslaugos teikėjui išduodamas pateikus privalomus ir galiojančius dokumentus, sumokėjus vietinę rinkliavą. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu išduodamas tik šventės renginio trukmės laikui.

16. Leidimas asmeniui prekybai ar paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje įteikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios Organizatoriaus biure adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda, arba informacinėje palapinėje pirmą renginio dieną nuo 10 val. iki 20 val. Informacija apie leidimų įteikimą asmenims skelbiama viešai Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

17. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui neišduodamas, jeigu:

17.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;

17.2. pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

17. Pardavėjui / paslaugų teikėjui įsigijus leidimą ir atsisakius prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu, rinkliava negrąžinama. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau nei nustatyta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

2) jeigu paslaugos nesuteikiamos (neišduotas leidimas).

 

V. PARDAVĖJŲ PREKIAUTI NESTACIONARIOSIOSE LAUKO KAVINĖSE ATRANKOS KRITERIJAI

 

18. Organizatorius, atrinkdamas pardavėjus prekiauti nestacionariosiose lauko kavinėse, vadovaujasi šiais Kriterijais:

18.1. dalyvavimo ankstesnėse Jūros šventėse patirtis;

18.2. prekybos proceso organizavimo originalumas – atsižvelgiama į tai, kaip prekybos vietoje planuojama įrengti lauko kavinę – ar ir kaip planuojama ją apipavidalinti, kokią aprangą dėvi aptarnaujantis personalas, kaip siūlomų prekių asortimentas ar kitos priemonės atitinka Jūros šventės idėją ir šūkį.

18.3. parduodamų maisto prekių asortimentas:

a) karštųjų ir šaltųjų patiekalų asortimento įvairovė – privalumu laikoma kuo įvairesnė  virtuvės patiekalų pasiūla, vietoje gaminamo maisto pasiūlos įvairovė;

b) gėrimų asortimento įvairovė – privalumu laikoma kuo didesnė gaiviųjų nealkoholinių gėrimų pasiūla.

18.4. karšto maisto paruošimui naudojamos įrangos rūšis – pirmenybė teikiama originalioms, tačiau mažiausiai aplinką teršiančiom maisto paruošimo įrangos rūšim – elektrinėms, dujinėms, kt.

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

19. Rinkliavos dydis už 1 m2  prekybos ploto nestacionariosioms lauko kavinėms visose paklausumo zonose bei mažmeninei prekybai ne prekybinės mugės teritorijoje – 23 Eur.

20. Rinkliavos dydis už 1 m2 paslaugų teikimo ploto visose paklausumo zonose:

 

Naudojamas plotas kv. m

Naudojamas plotas kv. m Kaina už 1 kv. m
Iki 50 kv. m 7,50 Eur
51 – 100 kv. m 5,70 Eur
101 – 200 kv. m 4,0 Eur
201 – 400 kv. m 2,2 Eur
401 – 1000 kv. m 2,0 Eur
Daugiau kaip 1000 kv. m 1,7 Eur

 

VII. PARDAVĖJO / PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS

 

21. Pardavėjo / paslaugos teikėjo pareigos:

21.1. sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą;

21.2. gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;

21.3. prekybos / paslaugų teikimo vietoje turėti leidimą, veiklos vykdymo dokumentą;

21.4. nestacionarioje lauko kavinėje pradėti prekiauti tik gėrimų pilstymo ir maisto gaminimo vietos pagrindą uždengus plaunamu, drėgmę nepraleidžiančiu paklotu;

21.5. savavališkai nekeisti prekybos / paslaugų teikimo vietos, dydžio, ribų;

21.6. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) leidimo kitiems asmenims;

21.7. į prekybos / paslaugų teikimo vietą su transporto priemone įvažiuoti tik tada, kai nevyksta masiniai renginiai, kai būtina išsikrauti ar pasikrauti įrangą ar prekes, ir tik turint Organizatoriaus išduotą leidimą autotransporto priemonei;

21.8. elektros tiekimo klausimus spręsti tiesiogiai su elektros tiekėjais;

21.9. prekiauti / teikti paslaugas tik leidime nurodytu darbo laiku ir nurodytoje vietoje;

21.10. prekybos / paslaugų teikimo vietą palaikyti tvarkingą ir švarią viso Jūros šventės renginio metu;

21.11. pasibaigus darbo laikui, sutvarkyti prekybos / paslaugų teikimo vietą. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala darbo (prekybos) vietai, atlyginti nuostolius;

21.12. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą;

21.13. visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą;

21.14. maisto gamybai naudojant atvirą ugnį, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį, nei 4 kg rankinį gesintuvą;

21.15. nestacionarioje lauko kavinėje privalo būti iškaba su įmonės pavadinimu;

21.16. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotų bendrųjų prekybos, higienos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos reikalavimų bei taisyklių.

22. Pardavėjui / Paslaugų teikėjui draudžiama:

22.1. karšto maisto gaminimui naudoti atvirą ugnį arčiau kaip 6 m nuo statinių;

22.2. prekybos vietoje laikyti transporto priemones.

VIII. ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

 

23. Organizatorius pareigos:

23.1. organizuoti Jūros šventės renginį 2019 m. liepos 26-28 dienomis Klaipėdos m.;

23.2. skelbti informaciją apie Jūros šventės renginį Lietuvos žiniasklaidoje ir interneto svetainėje www.jurossvente.lt

23.3. išduoti asmeniui leidimą prekybai ar paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje tik sumokėjus rinkliavą;

23.4. užtikrinti viešąją tvarką Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;

23.5. įrengti renginių teritorijoje higienos taškus – kilnojamus tualetus, vandens talpas, šiukšlių surinkimo konteinerius.

IX. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

 

24. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (prekiautojų / paslaugos teikėjų) duomenis, pateikdamas juos valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui leidimui gauti.

X. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

25. Organizatorius vykdys pardavėjų / paslaugos teikėjų kontrolę dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietai keliamų reikalavimų, užimamo ploto dydžio, iškabos įrengimo ir pan.

Kontrolės vykdymo būdai: žodinis įspėjimas (pastaba), pažeidimų akto surašymas, pažeidimų fiksavimas vaizdo priemonėmis.

Pardavėjas / paslaugos teikėjas, gavęs iš Organizatoriaus žodinį įspėjimą (pastabą) apie nustatytą pažeidimą, privalo pašalinti pažeidimą per Organizatoriaus nurodytą terminą. Per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų, pardavėjui / paslaugos teikėjui surašomas pažeidimų aktas arba pažeidimas fiksuojamas vaizdo priemonėmis.

Pardavėjas / paslaugos teikėjas, pažeidęs šios tvarkos aprašą (surašyti pažeidimų aktai ir (ar) pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis) neteks galimybės sekančiais metais prekiauti / teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje.

26. Pardavėjų / paslaugos teikėjų veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, renginyje užtikrinantys viešąją tvarką, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Pardavėjas / paslaugos teikėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nedelsiant pašalinti rastus trūkumus.

28. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

_________________________

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI NESTACIONARIOSE LAUKO KAVINĖSE JŪROS ŠVENTĖJE 2019

Norinčiųjų prekiauti nestacionariose lauko kavinėse Jūros šventėje, kuri organizuojama 2019 m. liepos 26-28 dienomis Klaipėdos m., prašymai priimami nuo 2019 m. gegužės 20 iki gegužės 31 d.

Prašymo prekiauti / teikti paslaugas forma (atsisiųsti) –  ir informacija apie prekybą (atsisiųsti)


PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO JŪROS ŠVENTĖS METU RENGINIŲ TERITORIJOJE (NE PREKYBINĖS MUGĖS TERITORIJOJE) TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje) reikalavimus, prašymų priėmimo ir leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventė renginio metu renginių teritorijoje išdavimo tvarką, organizatoriaus ir prekiautojų / paslaugos teikėjų įsipareigojimus, tvarkos laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių ar teikiančių paslaugas viešosiose vietose, atsakomybę.

2. Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje). Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik juridiniai asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

4. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“;

4.2. Pardavėjas (prekiautojas) – asmuo, parduodantis prekes vartotojui;

4.3. Paslaugos teikėjas – asmuo, teikiantis paslaugas vartotojui;

4.4. Laikinieji įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, skėčiai, gėlinės, tvorelės, krepšiai ir kt.);

4.5. Nestacionarioji viešojo maitinimo vieta (nestacionarioji lauko kavinė) – lauke Jūros šventės renginio metu įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir kurie išmontuojami, pasibaigus Jūros šventės renginiui;

4.6. Specializuotas automobilis – smulkiai prekybai ar paslaugų teikimui skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga;

4.7. Nesudėtingas atrakcionas – pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamasis atrakcionas, batutas, elektromobilis, žaidimų aikštelė ir pan.);

4.8. Kilnojamas atrakcionų parkas – pramoginiai įrenginiai ir jų įranga, skirti viešai naudoti asmenų pramogoms – pramoginiai įrenginiai, priskirti potencialiai pavojingiems įrenginiams;

4.9. Leidimas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam / juridiniam asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešojoje vietoje (Jūros šventės metu renginių teritorijoje);

4.10. Vietinė rinkliava – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu  nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas nustatytoje vietoje išdavimą;

4.11. Prašymas išduoti leidimą (toliau – Prašymas) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui nurodytu būdu, adresu ir tvarka;

4.12. Renginio teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos Jūros šventės renginių teritorijos ribos Klaipėdos miesto viešosiose vietose;

4.13. Schema – vizualiai pavaizduotas prekybos ir paslaugų teikimo vietų ir patrauklumo zonų išdėstymas Jūros šventės metu renginių teritorijoje;

4.14. Prekybos ar paslaugų teikimo vietos – Jūros šventės renginių teritorijos schemoje pažymėtos vietos su užimamais plotais, kuriose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos ne prekybinės mugės teritorijoje: iš (nuo) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, prekiaujama nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), teikiamos atrakcionų, batutų, pripučiamų atrakcionų ir pan. paslaugos, monetų kalimas, menininkų paslaugos (piešimas, muzikantų, fotografų ir pan.).

4.15. Pardavėjų prekiauti nestacionariosiose lauko kavinėse atrankos kriterijai (toliau – Kriterijai) – tai išskirtiniai reikalavimai atrinkti Pardavėjus prekiauti laikinose lauko kavinėse.

 

II. PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO BŪDAI

 

5. Prekybos ir paslaugų teikimo būdai Jūros šventės metu renginių teritorijoje:

5.1. prekyba ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, specialių vežimėlių;

5.2. prekyba nestacionariosiose lauko kavinėse;

5.3. atrakcionų, batutų, pripučiamų atrakcionų ir pan. paslaugų teikimas;

5.4. monetų kalimas, menininkų paslaugos (piešimas, muzikantų, fotografų ir pan.).

III. PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO TVARKA

6. Asmuo, pageidaujantis prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje ir gauti leidimą, Organizatoriui pateikia užpildytą Prašymą (pridedamas) kartu su privalomais dokumentais:

6.1. laikinųjų įrenginių, pavienių / atrakcionų parkų ar specializuoto automobilio vizualinius sprendinius;

6.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys maitinimo paslaugas);

6.3. ūkininko pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo);

6.4. VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo kopiją, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją.

7. Prašymas su privalomais dokumentais pateikiamas elektroniniu paštu: prekyba@jurossvente.lt., paštu ar asmeniškai į Organizatoriaus biurą adresu Turgaus g. 22-8, LT-91249 Klaipėda. Žodinė informacija teikiama tel. +370 46 40 03 02; mob. + 370 616 03 317.

8. Visa informacija apie renginį, prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje sąlygas, terminus skelbiama Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

 

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Organizatorius atrenka prekiautojus / paslaugos teikėjus ir paskirsto vietas prekybai, paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą prekybos, paslaugų ir patrauklumo zonų išdėstymo schemą.

10. Vienam asmeniui tuo pačiu prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresu Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje išduodamas tik vienas leidimas.

11. Kai prašymų leidimams yra gauti pateikiama daugiau nei yra patvirtintų prekybos ar paslaugų teikimo vietų, leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal registracijos datą prašymų registre).

12. Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje mokama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-100 Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  nustatyta rinkliava.

13. Vietinė rinkliava mokama į Organizatoriaus nurodytą banko sąskaitą.

14. Organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui atrinktų prekiautojų / paslaugos teikėjų užpildytų leidimų formas su prašymais ir prie jų pridėtais privalomais dokumentais (jų kopijomis) kartu su prekiautojų ir paslaugų teikėjų registracijos sąrašu, kuriame nurodami prekiautojų ir paslaugos teikėjų duomenys, užimamas plotas, sumokėtos rinkliavos dydis ir data.

15. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pardavėjui / paslaugos teikėjui išduodamas pateikus privalomus ir galiojančius dokumentus, sumokėjus vietinę rinkliavą. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu išduodamas tik šventės renginio trukmės laikui.

16. Leidimas asmeniui prekybai ar paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje įteikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios Organizatoriaus biure adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda, arba informacinėje palapinėje pirmą renginio dieną nuo 10 val. iki 20 val. Informacija apie leidimų įteikimą asmenims skelbiama viešai Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

17. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui neišduodamas, jeigu:

17.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;

17.2. pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

17. Pardavėjui / paslaugų teikėjui įsigijus leidimą ir atsisakius prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu, rinkliava negrąžinama. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau nei nustatyta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

2) jeigu paslaugos nesuteikiamos (neišduotas leidimas).

 

V. PARDAVĖJŲ PREKIAUTI NESTACIONARIOSIOSE LAUKO KAVINĖSE ATRANKOS KRITERIJAI

 

18. Organizatorius, atrinkdamas pardavėjus prekiauti nestacionariosiose lauko kavinėse, vadovaujasi šiais Kriterijais:

18.1. dalyvavimo ankstesnėse Jūros šventėse patirtis;

18.2. prekybos proceso organizavimo originalumas – atsižvelgiama į tai, kaip prekybos vietoje planuojama įrengti lauko kavinę – ar ir kaip planuojama ją apipavidalinti, kokią aprangą dėvi aptarnaujantis personalas, kaip siūlomų prekių asortimentas ar kitos priemonės atitinka Jūros šventės idėją ir šūkį.

18.3. parduodamų maisto prekių asortimentas:

a) karštųjų ir šaltųjų patiekalų asortimento įvairovė – privalumu laikoma kuo įvairesnė  virtuvės patiekalų pasiūla, vietoje gaminamo maisto pasiūlos įvairovė;

b) gėrimų asortimento įvairovė – privalumu laikoma kuo didesnė gaiviųjų nealkoholinių gėrimų pasiūla.

18.4. karšto maisto paruošimui naudojamos įrangos rūšis – pirmenybė teikiama originalioms, tačiau mažiausiai aplinką teršiančiom maisto paruošimo įrangos rūšim – elektrinėms, dujinėms, kt.

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

19. Rinkliavos dydis už 1 m2  prekybos ploto nestacionariosioms lauko kavinėms visose paklausumo zonose bei mažmeninei prekybai ne prekybinės mugės teritorijoje – 23 Eur.

20. Rinkliavos dydis už 1 m2 paslaugų teikimo ploto visose paklausumo zonose:

 

Naudojamas plotas kv. m

Naudojamas plotas kv. m Kaina už 1 kv. m
Iki 50 kv. m 7,50 Eur
51 – 100 kv. m 5,70 Eur
101 – 200 kv. m 4,0 Eur
201 – 400 kv. m 2,2 Eur
401 – 1000 kv. m 2,0 Eur
Daugiau kaip 1000 kv. m 1,7 Eur

 

VII. PARDAVĖJO / PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS

 

21. Pardavėjo / paslaugos teikėjo pareigos:

21.1. sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą;

21.2. gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;

21.3. prekybos / paslaugų teikimo vietoje turėti leidimą, veiklos vykdymo dokumentą;

21.4. nestacionarioje lauko kavinėje pradėti prekiauti tik gėrimų pilstymo ir maisto gaminimo vietos pagrindą uždengus plaunamu, drėgmę nepraleidžiančiu paklotu;

21.5. savavališkai nekeisti prekybos / paslaugų teikimo vietos, dydžio, ribų;

21.6. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) leidimo kitiems asmenims;

21.7. į prekybos / paslaugų teikimo vietą su transporto priemone įvažiuoti tik tada, kai nevyksta masiniai renginiai, kai būtina išsikrauti ar pasikrauti įrangą ar prekes, ir tik turint Organizatoriaus išduotą leidimą autotransporto priemonei;

21.8. elektros tiekimo klausimus spręsti tiesiogiai su elektros tiekėjais;

21.9. prekiauti / teikti paslaugas tik leidime nurodytu darbo laiku ir nurodytoje vietoje;

21.10. prekybos / paslaugų teikimo vietą palaikyti tvarkingą ir švarią viso Jūros šventės renginio metu;

21.11. pasibaigus darbo laikui, sutvarkyti prekybos / paslaugų teikimo vietą. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala darbo (prekybos) vietai, atlyginti nuostolius;

21.12. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą;

21.13. visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą;

21.14. maisto gamybai naudojant atvirą ugnį, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį, nei 4 kg rankinį gesintuvą;

21.15. nestacionarioje lauko kavinėje privalo būti iškaba su įmonės pavadinimu;

21.16. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotų bendrųjų prekybos, higienos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos reikalavimų bei taisyklių.

22. Pardavėjui / Paslaugų teikėjui draudžiama:

22.1. karšto maisto gaminimui naudoti atvirą ugnį arčiau kaip 6 m nuo statinių;

22.2. prekybos vietoje laikyti transporto priemones.

VIII. ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

 

23. Organizatorius pareigos:

23.1. organizuoti Jūros šventės renginį 2019 m. liepos 26-28 dienomis Klaipėdos m.;

23.2. skelbti informaciją apie Jūros šventės renginį Lietuvos žiniasklaidoje ir interneto svetainėje www.jurossvente.lt

23.3. išduoti asmeniui leidimą prekybai ar paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje tik sumokėjus rinkliavą;

23.4. užtikrinti viešąją tvarką Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;

23.5. įrengti renginių teritorijoje higienos taškus – kilnojamus tualetus, vandens talpas, šiukšlių surinkimo konteinerius.

IX. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

 

24. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (prekiautojų / paslaugos teikėjų) duomenis, pateikdamas juos valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui leidimui gauti.

X. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

25. Organizatorius vykdys pardavėjų / paslaugos teikėjų kontrolę dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietai keliamų reikalavimų, užimamo ploto dydžio, iškabos įrengimo ir pan.

Kontrolės vykdymo būdai: žodinis įspėjimas (pastaba), pažeidimų akto surašymas, pažeidimų fiksavimas vaizdo priemonėmis.

Pardavėjas / paslaugos teikėjas, gavęs iš Organizatoriaus žodinį įspėjimą (pastabą) apie nustatytą pažeidimą, privalo pašalinti pažeidimą per Organizatoriaus nurodytą terminą. Per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų, pardavėjui / paslaugos teikėjui surašomas pažeidimų aktas arba pažeidimas fiksuojamas vaizdo priemonėmis.

Pardavėjas / paslaugos teikėjas, pažeidęs šios tvarkos aprašą (surašyti pažeidimų aktai ir (ar) pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis) neteks galimybės sekančiais metais prekiauti / teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje.

26. Pardavėjų / paslaugos teikėjų veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, renginyje užtikrinantys viešąją tvarką, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Pardavėjas / paslaugos teikėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nedelsiant pašalinti rastus trūkumus.

28. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

_________________________

INFORMACIJA NORINTIEMS TEIKTI ATRAKCIONŲ PASLAUGAS JŪROS ŠVENTĖJE 2019

Norinčiųjų teikti atrakcionų paslaugas Jūros šventėje, kuri organizuojama 2019 m. liepos 26-28 dienomis Klaipėdos m., prašymai paslaugų teikimui priimami nuo 2019 m. gegužės 20 iki gegužės 31 d.

Prašymo prekiauti / teikti paslaugas forma (atsisiųsti)

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO JŪROS ŠVENTĖS METU RENGINIŲ TERITORIJOJE (NE PREKYBINĖS MUGĖS TERITORIJOJE) TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje) reikalavimus, prašymų priėmimo ir leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventė renginio metu renginių teritorijoje išdavimo tvarką, organizatoriaus ir prekiautojų / paslaugos teikėjų įsipareigojimus, tvarkos laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių ar teikiančių paslaugas viešosiose vietose, atsakomybę.

2. Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje (ne prekybinės mugės teritorijoje). Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik juridiniai asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

4. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“;

4.2. Pardavėjas (prekiautojas) – asmuo, parduodantis prekes vartotojui;

4.3. Paslaugos teikėjas – asmuo, teikiantis paslaugas vartotojui;

4.4. Laikinieji įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, skėčiai, gėlinės, tvorelės, krepšiai ir kt.);

4.5. Nestacionarioji viešojo maitinimo vieta (nestacionarioji lauko kavinė) – lauke Jūros šventės renginio metu įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir kurie išmontuojami, pasibaigus Jūros šventės renginiui;

4.6. Specializuotas automobilis – smulkiai prekybai ar paslaugų teikimui skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga;

4.7. Nesudėtingas atrakcionas – pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamasis atrakcionas, batutas, elektromobilis, žaidimų aikštelė ir pan.);

4.8. Kilnojamas atrakcionų parkas – pramoginiai įrenginiai ir jų įranga, skirti viešai naudoti asmenų pramogoms – pramoginiai įrenginiai, priskirti potencialiai pavojingiems įrenginiams;

4.9. Leidimas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam / juridiniam asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešojoje vietoje (Jūros šventės metu renginių teritorijoje);

4.10. Vietinė rinkliava – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu  nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas nustatytoje vietoje išdavimą;

4.11. Prašymas išduoti leidimą (toliau – Prašymas) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui nurodytu būdu, adresu ir tvarka;

4.12. Renginio teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos Jūros šventės renginių teritorijos ribos Klaipėdos miesto viešosiose vietose;

4.13. Schema – vizualiai pavaizduotas prekybos ir paslaugų teikimo vietų ir patrauklumo zonų išdėstymas Jūros šventės metu renginių teritorijoje;

4.14. Prekybos ar paslaugų teikimo vietos – Jūros šventės renginių teritorijos schemoje pažymėtos vietos su užimamais plotais, kuriose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos ne prekybinės mugės teritorijoje: iš (nuo) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, prekiaujama nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), teikiamos atrakcionų, batutų, pripučiamų atrakcionų ir pan. paslaugos, monetų kalimas, menininkų paslaugos (piešimas, muzikantų, fotografų ir pan.).

4.15. Pardavėjų prekiauti nestacionariosiose lauko kavinėse atrankos kriterijai (toliau – Kriterijai) – tai išskirtiniai reikalavimai atrinkti Pardavėjus prekiauti laikinose lauko kavinėse.

 

II. PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO BŪDAI

 

5. Prekybos ir paslaugų teikimo būdai Jūros šventės metu renginių teritorijoje:

5.1. prekyba ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, specialių vežimėlių;

5.2. prekyba nestacionariosiose lauko kavinėse;

5.3. atrakcionų, batutų, pripučiamų atrakcionų ir pan. paslaugų teikimas;

5.4. monetų kalimas, menininkų paslaugos (piešimas, muzikantų, fotografų ir pan.).

III. PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO TVARKA

6. Asmuo, pageidaujantis prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje ir gauti leidimą, Organizatoriui pateikia užpildytą Prašymą (pridedamas) kartu su privalomais dokumentais:

6.1. laikinųjų įrenginių, pavienių / atrakcionų parkų ar specializuoto automobilio vizualinius sprendinius;

6.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys maitinimo paslaugas);

6.3. ūkininko pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo);

6.4. VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo kopiją, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją.

7. Prašymas su privalomais dokumentais pateikiamas elektroniniu paštu: prekyba@jurossvente.lt., paštu ar asmeniškai į Organizatoriaus biurą adresu Turgaus g. 22-8, LT-91249 Klaipėda. Žodinė informacija teikiama tel. +370 46 40 03 02; mob. + 370 616 03 317.

8. Visa informacija apie renginį, prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje sąlygas, terminus skelbiama Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

 

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Organizatorius atrenka prekiautojus / paslaugos teikėjus ir paskirsto vietas prekybai, paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą prekybos, paslaugų ir patrauklumo zonų išdėstymo schemą.

10. Vienam asmeniui tuo pačiu prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresu Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje išduodamas tik vienas leidimas.

11. Kai prašymų leidimams yra gauti pateikiama daugiau nei yra patvirtintų prekybos ar paslaugų teikimo vietų, leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal registracijos datą prašymų registre).

12. Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje mokama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-100 Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  nustatyta rinkliava.

13. Vietinė rinkliava mokama į Organizatoriaus nurodytą banko sąskaitą.

14. Organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui atrinktų prekiautojų / paslaugos teikėjų užpildytų leidimų formas su prašymais ir prie jų pridėtais privalomais dokumentais (jų kopijomis) kartu su prekiautojų ir paslaugų teikėjų registracijos sąrašu, kuriame nurodami prekiautojų ir paslaugos teikėjų duomenys, užimamas plotas, sumokėtos rinkliavos dydis ir data.

15. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pardavėjui / paslaugos teikėjui išduodamas pateikus privalomus ir galiojančius dokumentus, sumokėjus vietinę rinkliavą. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu išduodamas tik šventės renginio trukmės laikui.

16. Leidimas asmeniui prekybai ar paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje įteikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios Organizatoriaus biure adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda, arba informacinėje palapinėje pirmą renginio dieną nuo 10 val. iki 20 val. Informacija apie leidimų įteikimą asmenims skelbiama viešai Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

17. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui neišduodamas, jeigu:

17.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;

17.2. pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

17. Pardavėjui / paslaugų teikėjui įsigijus leidimą ir atsisakius prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu, rinkliava negrąžinama. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau nei nustatyta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

2) jeigu paslaugos nesuteikiamos (neišduotas leidimas).

 

V. PARDAVĖJŲ PREKIAUTI NESTACIONARIOSIOSE LAUKO KAVINĖSE ATRANKOS KRITERIJAI

 

18. Organizatorius, atrinkdamas pardavėjus prekiauti nestacionariosiose lauko kavinėse, vadovaujasi šiais Kriterijais:

18.1. dalyvavimo ankstesnėse Jūros šventėse patirtis;

18.2. prekybos proceso organizavimo originalumas – atsižvelgiama į tai, kaip prekybos vietoje planuojama įrengti lauko kavinę – ar ir kaip planuojama ją apipavidalinti, kokią aprangą dėvi aptarnaujantis personalas, kaip siūlomų prekių asortimentas ar kitos priemonės atitinka Jūros šventės idėją ir šūkį.

18.3. parduodamų maisto prekių asortimentas:

a) karštųjų ir šaltųjų patiekalų asortimento įvairovė – privalumu laikoma kuo įvairesnė  virtuvės patiekalų pasiūla, vietoje gaminamo maisto pasiūlos įvairovė;

b) gėrimų asortimento įvairovė – privalumu laikoma kuo didesnė gaiviųjų nealkoholinių gėrimų pasiūla.

18.4. karšto maisto paruošimui naudojamos įrangos rūšis – pirmenybė teikiama originalioms, tačiau mažiausiai aplinką teršiančiom maisto paruošimo įrangos rūšim – elektrinėms, dujinėms, kt.

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

19. Rinkliavos dydis už 1 m2  prekybos ploto nestacionariosioms lauko kavinėms visose paklausumo zonose bei mažmeninei prekybai ne prekybinės mugės teritorijoje – 23 Eur.

20. Rinkliavos dydis už 1 m2 paslaugų teikimo ploto visose paklausumo zonose:

 

Naudojamas plotas kv. m

Naudojamas plotas kv. m Kaina už 1 kv. m
          Iki 50 kv. m 7,50 Eur
51 – 100 kv. m 5,70 Eur
101 – 200 kv. m 4,0 Eur
201 – 400 kv. m 2,2 Eur
401 – 1000 kv. m 2,0 Eur
Daugiau kaip 1000 kv. m 1,7 Eur

 

VII. PARDAVĖJO / PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS

 

21. Pardavėjo / paslaugos teikėjo pareigos:

21.1. sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą;

21.2. gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;

21.3. prekybos / paslaugų teikimo vietoje turėti leidimą, veiklos vykdymo dokumentą;

21.4. nestacionarioje lauko kavinėje pradėti prekiauti tik gėrimų pilstymo ir maisto gaminimo vietos pagrindą uždengus plaunamu, drėgmę nepraleidžiančiu paklotu;

21.5. savavališkai nekeisti prekybos / paslaugų teikimo vietos, dydžio, ribų;

21.6. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) leidimo kitiems asmenims;

21.7. į prekybos / paslaugų teikimo vietą su transporto priemone įvažiuoti tik tada, kai nevyksta masiniai renginiai, kai būtina išsikrauti ar pasikrauti įrangą ar prekes, ir tik turint Organizatoriaus išduotą leidimą autotransporto priemonei;

21.8. elektros tiekimo klausimus spręsti tiesiogiai su elektros tiekėjais;

21.9. prekiauti / teikti paslaugas tik leidime nurodytu darbo laiku ir nurodytoje vietoje;

21.10. prekybos / paslaugų teikimo vietą palaikyti tvarkingą ir švarią viso Jūros šventės renginio metu;

21.11. pasibaigus darbo laikui, sutvarkyti prekybos / paslaugų teikimo vietą. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala darbo (prekybos) vietai, atlyginti nuostolius;

21.12. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą;

21.13. visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą;

21.14. maisto gamybai naudojant atvirą ugnį, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį, nei 4 kg rankinį gesintuvą;

21.15. nestacionarioje lauko kavinėje privalo būti iškaba su įmonės pavadinimu;

21.16. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotų bendrųjų prekybos, higienos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos reikalavimų bei taisyklių.

22. Pardavėjui / Paslaugų teikėjui draudžiama:

22.1. karšto maisto gaminimui naudoti atvirą ugnį arčiau kaip 6 m nuo statinių;

22.2. prekybos vietoje laikyti transporto priemones.

VIII. ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

 

23. Organizatorius pareigos:

23.1. organizuoti Jūros šventės renginį 2019 m. liepos 26-28 dienomis Klaipėdos m.;

23.2. skelbti informaciją apie Jūros šventės renginį Lietuvos žiniasklaidoje ir interneto svetainėje www.jurossvente.lt

23.3. išduoti asmeniui leidimą prekybai ar paslaugų teikimui Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje tik sumokėjus rinkliavą;

23.4. užtikrinti viešąją tvarką Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;

23.5. įrengti renginių teritorijoje higienos taškus – kilnojamus tualetus, vandens talpas, šiukšlių surinkimo konteinerius.

IX. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

 

24. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (prekiautojų / paslaugos teikėjų) duomenis, pateikdamas juos valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui leidimui gauti.

X. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

25. Organizatorius vykdys pardavėjų / paslaugos teikėjų kontrolę dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietai keliamų reikalavimų, užimamo ploto dydžio, iškabos įrengimo ir pan.

Kontrolės vykdymo būdai: žodinis įspėjimas (pastaba), pažeidimų akto surašymas, pažeidimų fiksavimas vaizdo priemonėmis.

Pardavėjas / paslaugos teikėjas, gavęs iš Organizatoriaus žodinį įspėjimą (pastabą) apie nustatytą pažeidimą, privalo pašalinti pažeidimą per Organizatoriaus nurodytą terminą. Per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų, pardavėjui / paslaugos teikėjui surašomas pažeidimų aktas arba pažeidimas fiksuojamas vaizdo priemonėmis.

Pardavėjas / paslaugos teikėjas, pažeidęs šios tvarkos aprašą (surašyti pažeidimų aktai ir (ar) pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis) neteks galimybės sekančiais metais prekiauti / teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje.

26. Pardavėjų / paslaugos teikėjų veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, renginyje užtikrinantys viešąją tvarką, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Pardavėjas / paslaugos teikėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nedelsiant pašalinti rastus trūkumus.

28. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

_________________________

Privatumo nustatymai
Jūsų lankymosi mūsų svetainėje metu, svetainė gali kaupti naršymo duomenis, dažniausiai slapukų forma. Čia galite keisti privatumo nustatymus.
Turėkite omeny, jog bet kokie pakeitimai gali turėti didelės įtakos svetainės atvaizdavimui ir taip patirsite nepilnavertį naršymą.